Regulamin

Na skróty

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Wynajme.pl

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Wynajme.pl.

2. Poprzez fakt korzystania z serwisu Wynajme.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

3. Serwis Wynajme.pl nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Wypożyczalnie informacje o ich ofercie handlowej.

4. Wynajme.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przez Wypożyczalnie przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Wypożyczalni, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Wypożyczalnia, z którego dana oferta pochodzi. Wynajme.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Wypożyczalni.

5. Poprzez Rejestrację w serwisie Wynajme.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy AJ Promotion Adam Jakubczak z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, X piętro, lokal 4, działającą pod numerem NIP 922-282-99-33, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu Wynajme.pl.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wynajme.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. oraz innych informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

7. Serwis Wynajme.pl umożliwia Użytkownikowi:

a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Wypożyczalnie  opublikowanych w ramach Serwisu,

b) przejście na strony Wypożyczalni promowanych w Serwisie,

8. Transakcja Wynajmu pomiędzy Użytkownikiem i Wypożyczalnią odbywa się na warunkach określonych przez Wypożyczalnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wynajme.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Wypożyczalnie, a także za przebieg ewentualnych transakcji.

9. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

10. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

11. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej.

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane.

13. Wynajme.pl przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

14. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.

15. Regulamin wchodzi w życie 1 Stycznia 2017 roku.

16. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.

17. W przypadku zmiany Regulaminu, Wynajme.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu oraz przy pierwszym logowaniu do konta po wprowadzeniu zmiany wraz z podaniem informacji o prawie do rozwiązania umowy o świadczenie usług z powodu zmiany Regulaminu. Dalsze korzystanie z Usług po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu uważa się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany.

18. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

19. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Zamknij

Polub nas na Facebook!